Συ­ζή­τη­ση για τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στην πε­ριο­χή των Βαλ­κα­νί­ων και της Ανα­το­λι­κής Με­σο­γεί­ου, οργανώνει το Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

Θα μι­λή­σει ο Γρη­γό­ρης Ανα­γνώ­στου, ορ­γα­νω­τι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΕΕΔΥΕ και η διεξαγωγή της θα γίνει τη Δευ­τέ­ρα 12 Μαρ­τί­ου 2018 στις 19.30 στα γρα­φεία του ΕΕΤΕ, Βαλ­τε­τσί­ου 42.

Στη σχετική πρόσκληση αναφέρεται ότι: «Οι εξε­λί­ξεις στην πε­ριο­χή μας είναι ρα­γδαί­ες και επι­κίν­δυ­νες. Η Συρία και συ­νο­λι­κό­τε­ρα η Μέση Ανα­το­λή, η Τουρ­κία, το Αι­γαίο, ο Έβρος αλλά και συ­νο­λι­κό­τε­ρα τα Βαλ­κά­νια βρά­ζουν, κάτω από τους σχε­δια­σμούς των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ορ­γα­νι­σμών, ενώ την ίδια στιγ­μή η χώρα μας έχει ενερ­γή συμ­με­το­χή στους σχε­δια­σμούς αυ­τούς, συ­νερ­γά­ζε­ται συ­νά­πτο­ντας συμ­φω­νί­ες και δί­νο­ντας βά­σεις για το χτύ­πη­μα των λαών της πε­ριο­χής. Είναι ανα­γκαίο να εί­μα­στε ενη­με­ρω­μέ­νοι και να δρά­σου­με με τα δικά μας μέσα ως καλ­λι­τέ­χνες».

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδω