ÍÁÕÐËÉÏ-Óýãêñïõóç äýï É.×. áõôïêéíÞôùí ìå óïâáñü ôñáõìáôéóìü óçìåéþèçêå áñãÜ ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò óôçí ¶ñéá Íáõðëßïõ, åðß ôçò êåíôñéêÞò ïäïý Íáõðëßïõ- Åðéäáýñïõ. ÊáôÜ ôç óýãêñïõóç ôñáõìáôßóôçêå óïâáñÜ ï çëéêéùìÝíïò ïäçãüò ôïõ åíüò ï÷Þìáôïò, ï ïðïßïò êáé ìåôáöÝñèçêå ìå áóèåíïöüñï óôï Íïóïêïìåßï, åíþ áðü ôï Üëëï åìðëåêüìåíï ü÷çìá äåí õðÞñîå ôñáõìáôéóìüò óôïõò åðéâáßíïíôåò.ÐñïáíÜêñéóç ãéá ôá áßôéá ôïõ áôõ÷Þìáôïò äéåíåñãåß ôï ÔìÞìá Ôñï÷áßáò Íáõðëßïõ.(EUROKINISSI-Â.ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

 

Σοκ για την τοπική κοινωνία ο αιφνίδιος θάνατος 11χρονου αγοριού σήμερα το απόγευμα στο κέντρο άθλησης Άσυλο, στην οδό Γ. Δήμου.

Το άτυχο 11χρονο αγόρι έπαιζε με την παρέα του στην αθλητική εγκατάσταση και σε κάποια στιγμή γύρω στις 7.30 μ.μ. κατέρρευσε μπροστά στα μάτια άλλων αθλουμένων, δίχως να επανέρχεται.

Άμεσα ειδοποιήθηκε μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία έσπευσε ταχύτατα στο σημείο για να παραλάβει τον μικρό, ο οποίος δεν έδειχνε σημεία ζωής. Στη διαδρομή μέχρι το Νοσοκομείο, έγιναν προσπάθειες να επαναφέρουν το παιδάκι όπως και στο Νοσοκομείο όπου είχε ειδοποιηθεί η ομάδα ανάνηψης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 11χρονος Αλέξανδρος Μπομπουτέλας δεν επανήλθε και η είδηση του θανάτου του βύθισε σε οδύνη την οικογένειά του που δεν μπορούσε να πιστέψει πως το αγγελούδι τους από το παιχνίδι στο Άσυλο είχε αυτή την τραγική κατάληξη.

Η κηδεία του άτυχου Αλέξανδρου, που είχε άλλα δύο αδελφάκια, θα γίνει το μεσημέρι της Τετάρτης στον ΙΝ. Αγ. Βασιλείου

myvolos net