Connect with us

OIKONOMIA

«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημοσιεύτηκε

on

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν  τη δράση του ΕΣΠΑ: «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι η 20η Φεβρουαρίου 2019 και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 400 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, αφορά επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ και επιδότηση από 50% έως 65%.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι η αγροδιατροφή /βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), υγεία και υλικά – κατασκευές.

Οι συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις:

1.Είναι αποδεκτό ως δικαιολογητικό η Βεβαίωση Πρόθεσης Δανειοδότησης; Αν ναι τι βαθμολογία θα λάβει η επιχείρηση;

Απάντηση: Ως δικαιολογητικό για την δανειοδότηση είναι η έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η πρόθεση δανειοδότησης δεν είναι δικαιολογητικό απόδειξης της ιδιωτικής συμμετοχής, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται στο Παράρτημα IV: «Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης». Η συγκεκριμένη διευκρίνιση αφορά και τις δύο Δράσεις «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας».

 1. Εταιρεία λειτουργούσε από το 2011 ως ατομική και το 2017 μετατράπηκε σε ΙΚΕ. Η απορρόφηση Ατομικής Επιχείρησης από ΕΕ/ΙΚΕ κλπ θεωρείται συνέχεια της παλαιάς και μπορεί να υποβάλλει αίτηση ή θεωρείται νέα επιχείρηση και αποκλείεται; Σημειώνεται ότι η ενέργεια αποτυπώνεται στο καταστατικό της νέας εταιρείας.

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα η εταιρία αυτή (η ΙΚΕ. στο παράδειγμα) θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της και όχι προγενέστερα. Συνοψίζοντας για τον ενδιαφερόμενο, δεν μπορεί να υποβάλει γιατί η νέα εταιρία (η ΙΚΕ στο παράδειγμα), η οποία θέλει να υποβάλλει αίτηση, δεν έχει τρεις τουλάχιστον πλήρεις κλεισμένες χρήσεις.

 1. Επιχείρηση που διαθέτει έναν εκ των ΚΑΔ 01, 02 και 03 μπορεί να τους διακόψει πριν την υποβολή της αίτησης προκειμένου να είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα;

Απάντηση: Ναι, μπορεί να προχωρήσει σε σχετική μεταβολή στη ΔΟΥ, απαραίτητα πριν την υποβολή της αίτησης και να μην τους προσθέσει μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την αποπληρωμή του.

 1. Επιχείρηση που σύμφωνα με τα στοιχεία των χρήσεων 2015 και 2016 έχει την ιδιότητα της μικρής (βάσει του ορισμού της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) και σύμφωνα με τα στοιχεία της χρήσης 2017 είναι μεσαία, αλλά με τα στοιχεία της χρήσης 2018 για τα οποία δεν θα υπάρχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επίσημα φορολογικά έντυπα είναι επίσης μεσαία δύναται να υποβάλλει στην δράση, καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί την «ιδιότητα τουλάχιστον της μικρής επιχείρησης πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης»;

Απάντηση : Δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν επίσημα φορολογικά οικονομικά έντυπα για το έτος 2018, δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για το μέγεθος της επιχείρησης το έτος αυτό. Συνεπώς η επιχείρηση φαίνεται να είναι μικρή σύμφωνα με τα έτη 2015 και 2016. Ωστόσο είναι ευθύνη της επιχείρησης να λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων και να εξάγει τα ορθά συμπεράσματα και για το 2018. Επιπλέον, προ της ένταξης θα γίνει έλεγχος όσων επιχειρήσεων είχαν την ιδιότητα της μεσαίας το 2017, προκειμένου να ελεγχθεί αν διατηρούσαν την ιδιότητα αυτή και το 2018 και συνεπώς, δεν έχουν δικαίωμα ένταξης κατά το 2019 στη συγκεκριμένη δράση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα ΕΜΕ (για τα οποία θα υπάρχουν στοιχεία διετίας 2017-2018) καθιστούν την επιχείρηση μεσαία, τότε η πρόταση δε θα είναι επιλέξιμη για τη δράση.

 1. Επιχείρηση διαθέτει διαφορετικούς ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι τόσο στο πρόγραμμα της ανταγωνιστικότητας όσο και σε αυτό της επιχειρηματικότητας (πχ λιανικό εμπόριο και φωτογραφικές δραστηριότητες). Είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων και στα δύο προγράμματα, έχοντας υπόψη τους περιορισμούς των προσκλήσεων (πχ de minimis);

Απάντηση: Ναι, εφόσον πληρεί το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων και στις δύο δράσεις και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι σε αυτή τη περίπτωση, για το βαθμολογούμενο κριτήριο της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, ο δικαιούχος δε δύναται να χρησιμοποιήσει τα ίδια διαθέσιμα (τραπεζικά, ομόλογα, μετοχές, αποθεματικά κλπ) και στις δύο δράσεις, εκτός και αν αποδείξει ότι επαρκούν για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και στις δύο δράσεις.

 1. Σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης, είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπαχθεί και επιχείρηση η οποία κατά το έτος αυτό απασχολούσε 2 εργαζομένους μερικής απασχόλησης;

Απάντηση: Όχι, καθώς δύο εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης δε μπορούν να αθροίσουν 2 ΕΜΕ. Η αναφορά στη μερική απασχόληση στο συγκεκριμένο σημείο της πρόσκλησης αναφέρεται στην πιθανότητα να συμπεριλαμβάνονται και ατομα μερικής απασχόλησης (κλάσμα ΕΜΕ) στον υπολογισμό των συνολικών ΕΜΕ της επιχείρησης.

 1. Σύμφωνα με την πρόσκληση δεν έχουν δικαίωμα υποβολής «οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).». Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, είναι επιλέξιμη επιχείρηση δικαιοπάροχος τέτοιου δικαιώματος (είτε αφορά franchising, είτε πώληση άλλου δικαιώματος) η οποία είναι νόμιμος κάτοχος του όποιου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας;

Απάντηση: Όχι δεν είναι επιλέξιμη η επιχείρηση δικαιοπάροχος τέτοιου δικαιώματος (είτε αφορά franchising, είτε πώληση άλλου δικαιώματος).

 1. Για την τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής της περίπτωσης Ε του παραρτήματος Ι (ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) για ποιο διάστημα πρέπει να αφορούν οι βεβαιώσεις;

Απάντηση: Επισυνάπτονται βεβαιώσεις μέσου υπολοίπου επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού για τους τρεις κλεισμένους μήνες που προηγούνται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και δύναται να εκτείνεται μέχρι και ένα έτος πριν το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρους μήνες). Παράδειγμα: Υποβάλλεται αίτηση χρηματοδότησης στις 20/2/2019. Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το διάστημα από 1/11/2018 έως 31/1/2019, ενώ δύναται να συμπεριλαμβάνει περισσότερους των τριών μηνών (συνεχόμενους και ολόκληρους μήνες, έως 12) μεταξύ 1/2/2018 έως 31/1/2019.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι βεβαιώσεις δύναται να είναι είτε από λογαριασμούς όψεως (να φαίνεται στη βεβαίωση) είτε από δηλωμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς στην ΑΑΔΕ (θα πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον και η σχετική εκτύπωση από το taxisnet προς τεκμηρίωση)

 1. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται η ΥΔ που αναφέρεται στο σημείο 9 του παραρτήματος I με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης; Από τη μία αναγράφεται ότι αφορά μόνο τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλλει το σύνολο των επίσημων φορολογικών εντύπων, προς τις αρμόδιες Αρχές, για την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κατά την ημερομηνία υποβολής της και από την άλλη στο κείμενο της ΥΔ αναγράφεται «Τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία υποβολής/ένταξης με α/α 6 που υποβλήθηκαν με την παρούσα αίτηση, αφορούν το σύνολο των επίσημων φορολογικών εντύπων της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των 2 προηγούμενων, που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησής μου και τα οποία επίσης έχουν υποβληθεί προς τις Αρμόδιες Αρχές».

Βάσει των παραπάνω, για επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση μέσα στο 2019 η ΥΔ υποβάλλεται μόνο από τους δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλλει τα έντυπα της χρήσης του 2018 και προσκομίζουν τα έτη 2015, 2016, 2017;

Απάντηση: Η ΥΔ υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει τα φορολογικά τους έντυπα της τελευταίας κλεισμένης χρήσης, προ της υποβολής της πρότασης (πχ υποβολή φορολογικών εντύπων 2018 για όσους υποβάλουν τους πρώτους μήνες του 2019 και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών εντύπων όπως θα οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών).

Η δήλωση δεν απαιτείται να προσκομιστεί, για όσες επιχειρήσεις θα έχουν υποβάλει και προσκομίσουν τα φορολογικά έντυπα της τελευταίας κλεισμένης χρήσης, πριν την υποβολή.

 1. Σύμφωνα με το παράρτημα Ι (Δικαιολογητικά Υποβολής / Ένταξης) ένα από τα δικαιολογητικά (α/α 5) είναι και η ‘Αδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, η άδεια ποιον/ποιους ΚΑΔ πρέπει να αφορά;

Απάντηση: Η άδεια λειτουργίας / αίτηση για έκδοση / ανανέωση της πρέπει να αφορά τουλάχιστον σε έναν εκ των ΚΑΔ που ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση πριν την υποβολή της πρότασης, ανεξαρτήτως αν ο ΚΑΔ αυτός αποτελεί και ΚΑΔ επένδυσης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δε διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ και δεν έχει υποβάλει εμπρόθεσμα πριν την υποβολή της πρότασης, αίτηση για έκδοση αδείας, τότε δε θα ικανοποιείται η τυπική προϋπόθεση της πρόσκλησης και το έργο δε θα προχωράει σε περαιτέρω αξιολόγηση.

 1. Τα laptop κτλ. δεν είναι επιλέξιμα στην 1.5 , μπορεί να είναι επιλέξιμα στην κατηγορία 1.1 εφόσον συνδέονται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. μηχανικοί, δικηγόροι, σύμβουλοι, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών) ;

Απάντηση: Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη σε καμία από τις κατηγορίες δαπανών

 1. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς επίπλων που προορίζονται για διοικητικούς σκοπούς (γραφεία, καρέκλες, καναπέδες, συρταριέρες, ντουλάπια, βιβλιοθήκες κλπ);

Απάντηση: Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη

 1. Για δραστηριότητες αμιγώς παροχής υπηρεσιών που δε διαθέτουν παραγωγικό εξοπλισμό με τη στενή έννοια του όρου (πχ δικηγορικό γραφείο), είναι επιλέξιμες οι δαπάνες επίπλων (γραφεία, καρέκλες εργασίας, βιβλιοθήκες κλπ) που συνδέονται άμεσα με την παροχή υπηρεσίας, στην κατηγορία δαπανών 1.1;

Απάντηση: Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη

 1. «i. Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε το έτος πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.. Ποιο είναι αυτό το διάστημα;
 2. ii. Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Τι εννοείται απολογιστικά;

iii. Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης». Σε ποιο ακριβώς υπολογισμό δε προσμετράται;»

Απάντηση: Για τη δαπάνη μισθολογικού κόστους:

 1. i. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στο 2019, το διάστημα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης είναι η χρήση του 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018)
 2. ii. Η λέξη απολογιστικά υπονοεί ότι θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του συνόλου της δαπάνης του προσωπικού και θα ελεγχθεί με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

iii. Δεν προσμετράται, με την έννοια ότι δεν είναι επιλέξιμη ως δαπάνη. Όσον αφορά τη διατήρηση των ΕΜΕ – όπου υπάρχει σχετική υποχρέωση – προσμετρούνται στον υπολογισμό όλες οι μη επιχορηγούμενες από τη παρούσα δράση, μισθωτές θέσεις εργασίας.

 1. Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης των ΕΜΕ της επιχείρησης (νέου προσωπικού);

Απάντηση : Δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός

 1. Δικαιούχος έχει την δυνατότητα να μην καταθέσει δικαιολογητικά για την Ιδ. Συμμετοχή καθώς στο σχετικό βαθμολογούμενο κριτήριο γίνεται αναφορά για την εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 0%;

Απάντηση : Εφόσον η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην Δράση, σε περίπτωση που δεν προσκομίσει σχετικό δικαιολογητικό τότε η επιχείρηση θα λάβει 0 βαθμολογία στο κριτήριο Β7».

 1. Τα μηχανάκια αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη ως μεταφορικό μέσο στην Κατηγορία 6.1

Απάντηση: Δεδομένου ότι για τα δίκυκλα δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια αμιγώς επαγγελματικής χρήσης από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, η δαπάνη αγοράς τους δεν είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 6.1.

 1. Στο παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ), σημείο Γ αναφέρονται τα δικαιολογητικά πιστοποίησης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, για τις περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου και τραπεζικού δανεισμού. Η παραπάνω υποχρέωση ελέγχεται κατά την υλοποίηση, μόνο για τις αντίστοιχες περιπτώσεις όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, σημείο α/α 12 και ειδικότερα τα Α και Γ (αύξηση κεφαλαίου) ή ΣΤ (Δάνειο) αντίστοιχα; Για παράδειγμα, εφόσον επιλεχθεί ως τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής η περίπτωση Ε (Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος), θα απαιτηθεί κατά την υλοποίηση του έργου να προσκομιστούν δικαιολογητικά πιστοποίησης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στο προαναφερόμενο σημείο (παράρτημα ΙΙ σημείο Γ);

Απάντηση : Το σημείο Γ του παραρτήματος ΙΙ, αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος θα προβεί σε αυτές τις ενέργειες (αύξηση κεφαλαίου ή λήψη δανείου).

 1. Στο παράρτημα της ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με τους επιλέξιμους ΚΑΔ αναφέρονται ΚΑΔ με διαφορετικά επίπεδα (επίπεδο 2 έως 8). Σε περίπτωση που δικαιούχος διαθέτει ΚΑΔ τρίτου επιπέδου (πχ 28.1) δηλωμένο στη ΔΟΥ αλλά οι ΚΑΔ μεγαλύτερου επιπέδου που περιλαμβάνονται σε αυτόν δεν είναι όλοι επιλέξιμοι. Μπορεί η επιχείρηση να υποβάλει πρόταση με τον ΚΑΔ 28.1 η πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε εξειδίκευση των ΚΑΔ στη ΔΟΥ

Απάντηση : Εφόσον ο ΚΑΔ που διαθέτει η επιχείρηση περιλαμβάνεται στη στήλη «Κωδικός Δραστηριότητας» του παραρτήματος των επιλέξιμων ΚΑΔ, τότε μπορεί να υποβάλει πρόταση με αυτό τον ΚΑΔ

 1. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ της πρόσκλησης της Δράσης α/α 5, απαιτείται «‘Αδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας». Σε περίπτωση επιχείρησης που λειτουργούσε σε δραστηριότητα για την οποία απαιτούνταν άδεια λειτουργίας αλλά δεν είχε εκδοθεί στο παρελθόν, μπορεί να υποβάλει τώρα αίτηση για άδεια και να υποβάλει πρόταση στη δράση;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφ. 4. Δικαιούχοι – Όροι & Προυποθέσεις συμμετοχής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα κατά την υποβολή. Συνεπώς, η αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας πρέπει να προηγείται της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. Απαραίτηση προϋπόθεση είναι το αργότερο κατά την ολοκλήρωση του έργου να έχει εκδοθεί η σχετική άδεια.

 1. Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού , κακάου και μπαχαρικών 46.37.10.00 σε καφετέριες.

Συμπληρωματικοί ΚΑΔ που δραστηριοποιείται είναι οι :

46.76.11.00 χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού

46.44.12.00 χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού

46.62.19.00 χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία άλλων υλικών 10.83.10.00 επεξεργασία τσαγιού και καφέ

Θέλουμε να υποβάλουμε επενδυτικό σχέδιο για την επιδότηση αγοράς μηχανών παρασκευής καφέ.

Για την επιχείρησή μας οι μηχανές δεν αποτελούν εμπορεύματα ούτε και μηχανήματα παραγωγής.

Διαθέτουμε-παραχωρούμε τη χρήση τους, ακριβώς όπως κάνουν οι εταιρείες διάθεσης γαλακτομικών, παγωτών και αναψυκτικών, παραχωρώντας ψυγεία στους πελάτες τους για να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους.

Χωρίς τη διάθεση του μηχανήματος, ουσιαστικά τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να διατεθούν.

Ομοίως στη δική μας περίπτωση, χωρίς τη διάθεση μηχανής παρασκευής καφέ δεν μπορούμε να διαθέτουμε ούτε καφέ.

Το ερώτημα είναι εάν η δαπάνη για την προμήθεια μηχανών παρασκευής καφέ είναι επιλέξιμη δαπάνη για τη δράση «»Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων»», ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε επενδυτικό σχέδιο.

Απάντηση: Η επιδότηση αγοράς μηχανών καφέ για χρησιδάνειο δεν είναι επιλέξιμη, καθώς δεν αποτελούν παραγωγικό εξοπλισμό για την επιχείρηση, αλλά εξοπλισμό του οποίου η χρήση παραχωρείται σε τρίτον (πελάτη).

 1. Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης, στο δικαιολογητικό α/α 14, απαιτείται μεταξύ άλλων Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Με ποιά αιτία θα εκδίδεται η φορολογική ενημερότητα (πχ Είσπραξη χρημάτων κλπ);

Απάντηση: Η φορολογική ενημερότητα θα εκδίδεται για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 1. Σύμφωνα με την πρόσκληση της δράσης, στο δικαιολογητικό α/α 12 που αφορά το κριτήριο κάλυψης της ιδίας συμμετοχης και ειδικότερα στο σημείο Α, αναφέρεται ότι γίνονται δεκτές «Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων της επιχείρησης έως την προηγούμενη μέρα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και όχι προγενέστερη της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα, πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης». Ο προαναφερόμενος τρόπος δύναται να χρησιμοποιηθεί από ατομικές επιχειρήσεις είτε με απλογραφικά είτε με διπλογραφικά βιβλία;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, δικαιολογητικό 12α ,για τις ατομικές επιχειρήσεις η δυνατότητα καταβολής του κεφαλαίου αποδεικνύεται με λογαριασμό του δικαιούχου έως την προηγούμενη μέρα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και όχι προγενέστερη της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ο συγκεκριμένος τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής έχει εφαρμογή σε ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

 1. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ της υπεύθυνης δήλωσης αναφέρει ότι υποβάλλονται στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των δύο προηγούμενων, ενώ σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης ζητούνται στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των τριών προηγούμενων. Τι θα πρέπει τελικά να δηλωθεί στην συγκεκριμένη ΥΔ;

Απάντηση: Η ΥΔ θα προσαρμόζεται ανάλογα. Εννοείται ότι για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν 4 κλεισμένα έτη το λεκτικό θα αναγράφει «της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των 3 προηγούμενων», ενώ για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν 3 έτη κλεισμένα θα αναγράφει «της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των 2 προηγούμενων»

 1. Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης, προσκομίζονται Έντυπα Ε3 και για τις τέσσερις (4) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα. Πως θα υπολογιστεί το κριτήριο Β5 (Κύκλος εργασιών την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) σε περίπτωση όπου η επιχείρηση υποβάλει πρόταση με τελευταία χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα το 2017 και έχει ιδρυθεί το 2014 (και άρα έχει 4 κλεισμένες χρήσεις αλλά 3 πλήρεις) ή το 2015 (και άρα έχει 3 κλεισμένες χρήσεις αλλά 2 πλήρεις);

Απάντηση: Για τον υπολογισμό του κριτηρίου Β5 λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πλήρεις κλεισμένες χρήσεις. Συνεπώς, επιχείρηση που έχει ιδρυθεί και δεν έχει πλήρη χρήση το 2014 θα υποβάλει στοιχεία για τα τρία έτη 2015-2017 και με αυτά θα βαθμολογηθεί. Αντίστοιχα επιχείρηση που έχει ιδρυθεί και δεν έχει πλήρη χρήση το 2015 θα υποβάλει στοιχεία για τα δύο έτη 2016-2017 και με αυτά θα βαθμολογηθεί. Σε αυτή τη περίπτωση η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει στο κριτήριο Β5 είναι 60 μονάδες για επιχείρηση με τρεις πλήρεις κλεισμένες χρήσεις (αύξηση τις 2 χρήσεις) και 30 μονάδες αντίστοιχα για επιχείρηση με δύο πλήρεις κλεισμένες χρήσεις (αύξηση τη 1 χρήση). Τα προαναφερόμενα ισχύουν για επιχειρήσεις που υποβάλουν πρόταση με τελευταία χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα το 2017. Αντίστοιχα, προσαρμόζεται ο υπολογισμός του κριτηρίου για επιχειρήσεις που θα υποβάλουν πρόταση με τελευταία χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα του 2018.

 1. Επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές (π.χ. ΚΑΔ 49) θέλει να αγοράσει τον τράκτορα (το μπροστινό μέρος με τη μηχανή), χωρίς να αγοράσει το tank (το ρυμουλκούμενο κομμάτι). Μπορεί να τον αγοράσει και να είναι επιλέξιμη η δαπάνη; Απάντηση : Σύμφωνα με το ‘Αρθρο 3, παρ.2 του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis, βλ. Παράρτημα III) δεν επιτρέπεται η αγορά του οχήματος (τράκτορα) από επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Είναι επιλέξιμη η αγορά μόνο των ρυμουλκούμενων μερών στη κατηγορία του εξοπλισμού.
 2. Για το βαθμολογικό κριτήριο Β7 (Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου), σε περίπτωση που επιλεχθεί η περίπτωση Α (αύξηση κεφαλαίου με τραπεζικές βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών) του α/α 12 παραρτήματος Ι, με προσκόμιση των εγγράφων που το τεκμηριώνουν στη φάση της υποβολής της πρότασης (και λαμβάνοντας τη σχετική βαθμολογία), τι γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις κατά την υλοποίηση:
 3. i. Η επιχείρηση δε προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου
 4. ii. Η επιχείρηση κάνει χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών (περίπτωση Β) για τα οποία όμως δεν είχε δεσμευτεί (και δε διέθετε) κατά την υποβολή της πρότασης

iii. Η επιχείρηση προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων (περίπτωση Γ) για τα οποία όμως δεν είχε δεσμευτεί (και δε διέθετε)

κατά την υποβολή της πρότασης

 1. iv. Η επιχείρηση προχωρά σε λήψη δανείου (περίπτωση ΣΤ)

Απάντηση: Για τα i. – iv. σε περίπτωση που μεταβάλλεται ο τρόπος κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται επαναβαθμολόγηση του κριτηρίου Β7. Σε περίπτωση που η βαθμολογία έγκρισης διαμορφώνεται κάτω από τη βάση των 50 μονάδων, η πρόταση απεντάσσεται από τη δράση και η επιχείρηση καλείται να επιστρέψει εντόκως την όποια ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση έχει λάβει. Σε διαφορετική περίπτωση (βαθμολογία ίση η μεγαλύτερη της βάσης) δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης.

 1. Για το βαθμολογικό κριτήριο Β7 (Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου), σε περίπτωση που επιλεχθεί η περίπτωση Ε (Μέσα Υπόλοιπα Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών) του α/α 12 παραρτήματος Ι, με προσκόμιση των εγγράφων που το τεκμηριώνουν στη φάση της υποβολής της πρότασης (και λαμβάνοντας τη σχετική βαθμολογία), υπάρχει κατά την υλοποίηση υποχρέωση του δικαιούχου να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου;

Απάντηση: Όχι, δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση. Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής αποδεικνύεται από την εξόφληση των παραστατικών.

 1. Για το βαθμολογικό κριτήριο Β7 (Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου), σε περίπτωση που επιλεχθεί η περίπτωση ΣΤ (Δάνειο) του α/α 12 παραρτήματος Ι, με προσκόμιση των εγγράφων που το τεκμηριώνουν στη φάση της υποβολής της πρότασης (και λαμβάνοντας τη σχετική βαθμολογία), υπάρχει κατά την υλοποίηση υποχρέωση του δικαιούχου να προχωρήσει σε τραπεζικό;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Γ. 2. Τραπεζικός Δανεισμός, αυτός θα πρέπει να πιστοποιείται κατά την υλοποίηση. Σε περίπτωση που δεν υλοποιείται ο δανεισμός η πρόταση επαναβαθμολογείται.

 1. Στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στις εταιρείες με κωδικούς δραστηριότητας :

49.39.31: Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό &

96.03.12.03: Υπηρεσίες συνοδείας νεκρών (μεταφοράς φέρετρου και στεφάνων ανθέων) Τα μεταφορικά μέσα άσκησης της δραστηριότητας τους όπως λεωφορεία και νεκροφόρες είναι επιλέξιμα και αν ναι θεωρούνται μεταφορικά μέσα ή εξοπλισμός άσκησης δραστηριότητας. Σε ποια από τις δύο κατηγορίες δαπανών θα ενταχθούν; Απάντηση : Για τους 49.39.31: Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό & 96.03.12.03: Υπηρεσίες συνοδείας νεκρών (μεταφοράς φέρετρου και στεφάνων ανθέων), τα μεταφορικά μέσα άσκησης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, όπως λεωφορεία και νεκροφόρες είναι επιλέξιμα στην Κατηγορία 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός, καθώς η δαπάνη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παροχή των υπηρεσιών τους.

 1. Οι Ισολογισμοί -αποτελέσματα χρήσης θα πρέπει να είναι δημοσιευμένοι?

Απάντηση: Κατά την υποβολή της πρότασης επισυνάπτονται αντίγραφα των υποβεβλημένων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για όσες επιχειρήσεις έχουν τη σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθέι η διαδικασία δημοσίευσης τους στο ΓΕΜΗ, επισυνάπτεται ο υποβληθής Ισολογισμός στο ΓΕΜΗ, καθώς και η σχετική αίτηση καταχώρησής του.

 1. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής σε ατομική επιχείρηση με ίδια κεφάλαια θα πρέπει ο λογαριασμός να είναι δηλωμένος ως επαγγελματικός ή γίνεται αποδεκτός και λογαριασμός ταμιευτηρίου με το δικαιούχο της επένδυσης και ως απλό συν δικαιούχο στο λογαριασμό?

Απάντηση: Αν ο ατομικός επιχειρηματίας θέλει να κάνει αύξηση του κεφαλαίου του τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει τα υπόλοιπα του λογαριασμού του ταμιευτηρίου στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Το υπόλοιπο στον επαγγελματικό όψεως ελέγχεται μόνο στην περίπτωση που το μέσο ύψος του στο τρίμηνο ή και για διάστημα μέχρι και το έτος είναι επαρκές για την κάλυψη της συμμετοχής χωρίς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

 1. Επιχειρήσεις νομικής μορφής ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ του Ν. 4430/2016 για την Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας». Οι επιχειρήσεις αυτές συστάθηκαν το νωρίτερο κάποια στιγμή εντός του 2016 συνεπώς οι 3 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που θα μπορούσαν να έχουν είναι τα έτη 2017-2018-2019. Συνεπώς αυτές οι επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες μόνο και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος Π/Υ όταν θα ανοίξουν οι δηλώσεις του 2019 ή θα υπάρξει κάποια διαφορετική μεταχείριση; Ο σύμβουλος θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε εξ αρχής η Πρόσκληση να καλεί και αυτές τις επιχειρήσεις λόγω αυτής της ιδιομορφίας, γι αυτό και το αναφέρω.

Απάντηση: Οι ΚΟΙΝΣΕΠ του Ν 4430/2016 είναι η συνέχεια των επιχειρήσεων του Ν 4019/2011. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις αυτές είναι επιλέξιμες.

Πηγή Υπουργείο Οικονομίας

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδώ!

Continue Reading

OIKONOMIA

Αχτσιόγλου στην ΕΡΤ: Προτεραιότητα η αποκατάσταση 13ου και 14ου μισθού – Σύντομα η ρύθμιση για τις 120 δόσεις (video)

Δημοσιεύτηκε

on

By

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον κατώτατο μισθό, εξαπέλυσε η Έφη Αχτσιόγλου που αποκάλεσε τον κ. Μητσοτάκη «μετά Χριστόν προφήτη». Είπε ότι προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο που δεν συνιστά πελατειακή πολιτική. Μιλώντας στον Νίκο Μερτζάνη, τον Αλέξανδρο Κλώσσα και στην εκπομπή «Μπροστά στα Γεγονότα» είπε ότι το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι έτοιμο και εναπόκειται στον προγραμματισμό της Βουλής να το προχωρήσει, άρα είναι θέμα ημερών, είπε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου . Η κ. Αχτσιόγλου είπε ότι από τον Αύγουστο και μετά η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής ελευθερίας ενώ χαρακτήρισε προσβλητικό για τους εργαζομένους να χαρακτηρίζεται παροχολογία η αύξηση του κατώτατου μισθού. Είπε ότι υπάρχει σχεδόν απόλυτη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την αύξηση αυτή. Η Υπουργός Εργασίας μίλησε και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Πηγή: ΕΡΤ
Σχετική είδηση: Τ. Πετρόπουλος: Η ρύθμιση για 120 δόσεις θα δώσει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης όσων αδυνατούν σήμερα

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδώ!

Continue Reading

OIKONOMIA

Ουρουγουάη: H Ελλάδα της Νότιας Αμερικής

Δημοσιεύτηκε

on

By

Η Ελληνολάτριδα Ουρουγουάη, όαση πολιτικής σταθερότητας στη Νότια Αμερική, ήταν το θέμα της εκπομπής «Η Παγκόσμια Φωνή μας» στη Φωνή της Ελλάδας. Για την Ουρουγουάη στην οποία υπάρχει δημόσιο σχολείο που φέρει το όνομα της Ελλάδας και του οποίου οι Ουρουγουανοί μαθητές γιορτάζουν την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου ενώ τραγουδάνε τον ελληνικό εθνικό ύμνο μιλήσαμε με τον Δημήτρη Λίνα, καπετάνιο, εκπρόσωπο του Ομίλου Τσάκου και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας επι δεκαετίες και τον Μιχάλη Ελευθερίου, 3ης γενιάς ομογενή που είναι ιδιοκτήτης ναυτιλιακής εταιρείας.

Η Ουρουγουάη της οποίας η σημαία μοιάζει με την ελληνική και έχει εθνικό σύνθημα το «Ελευθερία ή Θάνατος» είναι η δεύτερη μικρότερη χώρα της Νότιας Αμερικής. Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 3,5 εκ. άτομα μερικές χιλιάδες εκ των οποίων μιλάνε ελληνικά. Ο πρώτος Ελληνας εμφανίζεται να έχει πάει εκεί τον 17ο αιώνα.

Η χώρα έχει έκταση 176.220 τετρ. χιλιόμετρα, πάνω από το 90% του ηλεκτρισμού προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ το κατά κεφαλή εισόδημα ανέρχεται σε 16.000 δολάρια περίπου. Το νόμισμα της χώρας είναι το πέσο Ουρουγουάης και έχει πρωτεύουσα το Μοντεβιδέο με πληθυσμό 1,5 εκ. κατοίκους.

Το κλίμα είναι εύκρατο αλλά πιο θερμό σε σχέση με εκείνο της Ελλάδας.

Δημήτρης Λίνας, καπετάνιος

Ο κ. Λίνας, ο οποίος ζεί 38 χρόνια στην Ουρουγουάη, ανέφερε πως υπάρχουν 1000 ομογενείς μέχρι και 3η γενιά κι άλλοι τόσοι που έχουν αφομειωθεί στην Ουρουγουάη.

Ερωτηθείς που οφείλεται το γεγονός ότι η δεύτερη μικρότερη χώρα στη Νότια Αμερική έχει πάει καλύτερα από τις γειτονικές χώρες, ο ίδιος το απέδωσε σε δυο λόγους.

Πρώτον, στην ελεύθερη οικονομία της χώρας που δεν έχει συναλλαγματικούς περιορισμούς και δεύτερον στη «η πολιτική σταθερότητα και σοβαρότητα.» Στην Ουρουγουάη κυβερνά συνασπισμός κεντροαριστερών και αριστερών κομμάτων από το 2005.

Το κόστος ζωής είναι 30% με 50% υψηλότερο σε σχέση με την Ελλάδα με τον συντελεστή ΦΠΑ είναι στο 22% και ο φόρος επι των επιχειρηματικών κερδών κυμαίνεται μεταξύ 25% και 30%. Το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 8%-8,5%.

Ο ίδιος ανέφερε πως οι Ουρουγουανοί επενδύουν χρόνο για να βελτιώσουν το πνευματικό τους επίπεδο, μαθαίνοντας, εκτός των άλλων σε ξένες γλώσσες όπως τα ελληνικά.

Ο κ. Λίνας πρόσθεσε ότι στο Ιδρυμα Μαρία Τσάκου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και κάπου 300 άτομα κάθε χρόνο περνάνε από εκεί.

Ενα απο τα καλύτερα δημόσια σχολεία της Ουρουγουάης ονομάζεται «Grecia» και γιορτάζει κάθε χρόνο τις εθνικές εορτές της Ελλάδας την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου παρότι οι μαθητές είναι Ουρουγουανοί. Οι τελευταίοι έχουν μάθει τον ελληνικό εθνικό ύμνο.

Επίσης, ο κεντρικός δρόμος στη μεγαλύτερη συνοικία του Μοντεβιδέο ονομάζεται Ελλάδα. Ολοι οι δρόμοι έχουν ονόματα διαφόρων χωρών, όμως ο πιο κεντρικός έχει πάρει το όνομα της Ελλάδας, γεγονός που υποδηλώνει την αγάπη των Ουρουγουανών για την χώρα.

Ο επι δεκαετίες πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας τόνισε πως στο Μοντεβιδέο υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Μιχάλης Ελευθερίου, ιδιοκτήτης ναυτιλιακής εταιρείας

Οι Ουρουγουανοί διαβάζουν πολύ, είναι μορφωμένοι και αγαπούν την Ελλάδα τόνισε ο κ. Ελευθερίου του οποίου ο παππούς ήταν συνιδρυτής της ελληνικής κοινότητας από το 1916.

Ο ίδιος ανέφερε πως πάνω από τα μισά πλοία που περνάνε απο τον κόλπο του Ριο ντε Λα Πλάτα είναι ελληνικών συμφερόντων.

Παρουσιαστές-παραγωγοί: Δημήτρης Κοντογιάννης-Πέτρος Δίπλας

Ηχολήπτης: Γαβριήλ Ρεμούνδος

Μουσική Επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδώ!

Continue Reading

OIKONOMIA

Κατασχέσεις χιλιάδων προϊόντων – «μαϊμού» από το ΣΔΟΕ στο Ηράκλειο

Δημοσιεύτηκε

on

By

Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ.

Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα από τις  07 έως τις 11 Απριλίου, κλιμάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, σε συνεργασία με άνδρες του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης (που επιβαρύνθηκαν και με το μεγαλύτερο όγκο των επιμέρους διαδικασιών), μετά από συντονισμένους ελέγχους σε διάφορες περιοχές του ν. Ηρακλείου :

► Κατέσχεσαν – σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους (κτίσματα ή εμπορευματοκιβώτιο) σε περιοχή του νομού Ηρακλείου Κρήτης – εμπορεύματα (43.306 τεμάχια), με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (ζώνες, τσάντες και πορτοφόλια). Σε περαιτέρω έρευνα εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν: α) το χρηματικό ποσό των 147.065,00 ευρώ σε μετρητά και επιπλέον χρηματικό ποσό 6.190,00 ευρώ σε σωματική έρευνα του εμπλεκόμενου επιχειρηματία β) μεταχρονολογημένες ιδιωτικές επιταγές – εις διαταγή είσπραξης του εν λόγω επιχειρηματία – συνολικού ποσού 146.457,00 ευρώ, γ) αποδείξεις καταθέσεων μετρητών, από τον ανωτέρω επιχειρηματία σε λογαριασμούς του ιδίου, συνολικού ύψους 109.100,00 ευρώ. Συνελήφθη ο εν λόγω Έλληνας υπήκοος. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.

► Κατέσχεσαν – σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους (κτίσματα ή εμπορευματοκιβώτιο) που βρίσκονταν κυρίως σε αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου Κρήτης – εμπορεύματα (30.977 τεμάχια / ζεύγη), με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (υποδήματα, ενδύματα, τσάντες, αξεσουάρ κ.λ.π.). Ο εμπλεκόμενος επιχειρηματίας αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε προκειμένου να συλληφθεί εντός των ορίων αυτοφώρου. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.

► Στη διάρκεια ελέγχου, σε επιχείρηση «οινοποιείο», στην οικία και αποθηκευτικούς χώρους ιδιοκτησίας του ελεγχόμενου επιχειρηματία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα (1) πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov με δύο γεμιστήρες και συνολικά εκατόν πενήντα έξη (156) φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 mm και ένα (1) πιστόλι μάρκας Walther με δύο γεμιστήρες και τριάντα έξι (36) πλήρη φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm. Ο επιχειρηματίας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημ/κων Ηρακλείου με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

► Στη διάρκεια ελέγχου, σε βιοτεχνία εργαστηρίου παραγωγής πάγου, κλήθηκε η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία καθώς και το οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Από τις εν λόγω Υπηρεσίες διαπιστώθηκαν σοβαρές υγειονομικές παραβάσεις, συνεπεία των οποίων εκδόθηκε απόφαση προσωρινής αναστολής της λειτουργίας εν λόγω βιοτεχνίας. Ενημερώθηκαν σχετικά οι δικαιούχοι των σημάτων των νόμιμων εταιριών, οι οποίοι έλαβαν δείγματα και απέστειλαν σχετικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και δηλώσεις προσδιορισμού οικονομικής ζημιάς, με βάση τις οποίες προκύπτει ότι τα κατασχεθέντα προϊόντα είναι απομίμηση γνησίων, καθώς επίσης ότι ο μέχρι στιγμής – καθόσον εκκρεμεί αυτός κάποιων εταιρειών – προσδιορισμός της οικονομικής ζημιάς των δικαιούχων των σημάτων, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 4.678.900,00 ευρώ. Επιπρόσθετα, αναμένεται προσδιορισμός των διαφυγόντων δασμών και φόρων για τα εν λόγω προϊόντα από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Τα κατασχεθέντα απομιμητικά προϊόντα μεταφέρθηκαν σε πιστοποιημένη επιχείρηση ανακύκλωσης στην Αττική, όπου και καταστράφηκαν.

Η έρευνα συνεχίζεται, με βάση και τις κατασχεθείσες επιταγές, αποδείξεις καταθέσεων, φορολογικά αρχεία και αρχεία προμηθευτών – πελατών, προκειμένου να ελεγχθεί και εξακριβωθεί αν συντρέχουν οι διατάξεις του Ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Πηγή:ΕΡΤ

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδώ!

Continue Reading

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Χωρίς κατηγορία7 ημέρες πριν

Η Σταυρούλα Σπύρου υπ Δημ. Σύμβ. με τον Αχιλλέα Μπέο μίλησε στον ASTRA δείτε το video

Χωρίς κατηγορία6 ημέρες πριν

13 χρονη Προσπαθησε να βάλει τέλος πηδώντας από γέφυρα και την έσωσε Αστυνομικος πιάνοντας την στον αέρα

ΕΛΛΑΔΑ6 ημέρες πριν

Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του πιλότος των εναέριων μέσων

ΜΠΑΣΚΕΤ6 ημέρες πριν

Sold out από τους φίλους του Παναθηναϊκού τα εισιτήρια του τρίτου αγώνα με τη Ρεάλ!

ΜΠΑΣΚΕΤ6 ημέρες πριν

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

ΤΟΠΙΚΑ4 ημέρες πριν

Στις 24.000 ευρώ το ομοίωμα της Αργούς στον κόμβο δημαρχείου με απευθείας ανάθεση

ΜΠΑΣΚΕΤ5 ημέρες πριν

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

ΤΟΠΙΚΑ18 ώρες πριν

Παραδόθηκε ο νέος κυκλικός κόμβος στο Δημαρχείο

ΕΛΛΑΔΑ3 ημέρες πριν

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονη

LIFESTYLE4 ημέρες πριν

Πρωτομαγιά από τον Δήμο Βόλου με τον Γιώργο Μαργαρίτη

Δημοφιλή