Connect with us

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Πού και για ποια είδη επιτρέπεται φέτος το κυνήγι

Published

on

Στις 20 Αυγούστου ξεκινά η φετινή κυνηγετική περίοδος, σύμφωνα με τη νέα ρυθμιστική απόφαση θήρας, την οποία υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης.

Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου ορίζεται από τις 20 Αυγούστου 2020 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 με εξαίρεση τη θήρα αγριοκούνελου, η οποία επιτρέπεται μέχρι τις 10 Μαρτίου 2021.

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020–2021

Α΄ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ-ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1.Καθορίζουμε τη διάρκεια της Κυνηγετικής Περιόδου για το Κυνηγετικό έτος 2020-2021 από 20 Αυγούστου
2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021.
2.Κατ΄εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου μέχρι 10 Μαρτίου 2021
3.Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος , και οι μέρες κυνηγιού τους , καθώς και ο
μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύσει κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του
,αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα «θηρεύσιμων ειδών που ακολουθεί»
4.Απαγορεύουμε το κυνήγι της μπεκάτσας(Scolopax rustigola) στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.
5.Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για την άσκηση κυνηγίου από 15-9-2020
μέχρι και 20-01-2021 σε 3 ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη- Σάββατο – Κυριακή), δηλαδή μόνο της ημέρες κατά
τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.
6.Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου(Sus skrofa) σε ομάδες μέχρι 10 κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης
χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f2a52a1184e5e05288b6c5a στις 05/08/20 10:47
παραγωγής του αγριόχοιρου , απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις
χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
7.Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς(Vulpes vulpes) και του πετροκούναβου(Martes fiona) από 15-9-2020
μέχρι 20-01-2021 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2021 μέχρι 28-
02-2021 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι.
Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο στις ζώνες διάβασης από 20/8/2020-14/9/2021 στις Π.Ε.
που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση
σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της
παραγράφου 2 της παρούσης.
8.Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
Παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου (Α) της αριθμ. 97734/4284/14-8-2007.Απόφασης «τροποποίηση
ρυθμίσεων θήρας» από 20-8-2020 έως 14-9-2020

Β΄ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ:
1.1 Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
1.2 Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3 Στις περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4 Στους πυρήνες Εθνικών Δρυμών.
1.5 Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
1.6 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.7 Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το αρ.6 της 414985/29-11-85
Κ.Υ.Α όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ415Β/23-2-12 & ισχύει.
1.8 Στις περιοχές κυνηγιού όπου έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις κυνηγιού λόγω πυρκαγιών
όπως αναφέρεται στο σημείο 28 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και
ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9 Στους αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού
Πολιτισμού.
1.10Σε περιοχές όπου λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους σε
απόσταση μέχρι 250 μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
1.11Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται για τα θηράματα
αρνητικές συνθήκες επιβίωσης σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 258 του Ν.Δ,86/69 μετά την έκδοση
ειδικότερης ΔΑΔ αναφορικά με τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση
της παρούσας επικρατούσας κατάστασης.
2.Απαγορεύουμε τηn αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων ,εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται
από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά) από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό ,
εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3.Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους
χώρους εκγύμνασης που καθορίστηκαν από την Υπηρεσία μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
4.Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του κυνηγιού αγριογούρουνου , λαγού, μπεκάτσας και
ορτυκιού οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος
χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας),ορατό από κάθε οπτική πλευρά ,προς αποφυγή
ατυχημάτων.

Γ΄ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

1.Καθορίζονται τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2020-2021 για τους κυνηγούς οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικών συλλόγων ως ακολούθως:

1.1 Τοπική άδεια κυνηγιού 10 Ευρώ

1.2 Περιφερειακή άδεια κυνηγιού 30 Ευρώ

1.3 Γενική άδεια κυνηγιού 60 Ευρώ

2.Οι υπήκοοι Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , οι ομογενείς , ή οι υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας ,οι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια απευθείας από τις Δασικές Αρχές καταβάλλουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου-Ειδικός Φορέας Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f2a52a1184e5e05288b6c5a στις 05/08/20 10:47 Δασών» (λογ.26671/8 και κωδ.3321)τα ανωτέρω τέλη με προσαύξηση κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό(90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Οικονομικών σε εφαρμογή της παρ.3 του αρθρ.19 του Ν.3170/2003(Φ.Ε.Κ 191

Α). Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική αρχή. Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε) οι κυνηγοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές περιοχές. Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας , Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας & Ν.Σποράδων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη και ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2020-2021


Περισσότερα Εδω

Advertisement

Advertisement

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Δημοφιλή