Connect with us

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Δεν εκδίδεται άδεια από την Πυροσβεστική – Επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις – Αναλυτικά τα πρόστιμα

Published

on

Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει η νέα Πυροσβεστική Διάταξη. Όπως ενημερώνει η ΠΥ Καρδίτσας μεταξύ άλλων προβλέπεται:

 

1. Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έκδοση της νέας υπ΄ αρίθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (15005 οικ. Φ.700.9 – ΦΕΚ 1923 τ. Β΄/13.5.2021) με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» η οποία ισχύει και εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2021, την οποία και σας κοινοποιούμε.
Περιληπτικά:
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
α. Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» (Β΄ 1459) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με την 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 1554),
β. Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών» (Β΄ 1346) και
γ. Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών» (Β΄ 155).

3. Επίσης με τη νέα Π.Δ/ξη σημαντική αλλαγή υπάρχει στην καύση των υπολειμμάτων καλλιέργειας όπου πλέον δεν θα εκδίδεται άδεια καύσης από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Η καύση των υπολειμμάτων καλλιεργειών επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι φυτοπροστασίας, με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου και τήρηση εκ μέρους του των ΚΟΓΠ (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής), εφόσον υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Καρδίτσας) και πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας του άρθρου 3.

4. Σχετικά με τους οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους των παρ. 2.1.α και 2.2. του άρθρου 1 της νέας Π.Δ/ξης απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, σε καύσιμη φυτική ύλη που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και κλαδιά, η ποώδης βλάστηση, τα φρύγανα, καθώς και τα κατακείμενα ξηρά κλαδιά, κλπ., σε αποθηκευμένα ή εγκαταλελειμμένα εύφλεκτα, αναφλέξιμα ή εκρήξιμα υλικά που βρίσκονται μέσα σε αυτούς. (άρθρο 12).
Με την παρούσα δεν θίγονται οι διατάξεις της παρ. 1, εδ. 26 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των πολιτών και των Δήμων.

5. 1. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις, στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παραρτήματος Β΄ της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄2233), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση εποπτεύουσα, αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ.).

6. ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 19/2020 Π.Δ/ΞΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΙΣΧΕΙ.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ(ΒΠ)

(σε ευρώ)

Άναμμα και διατήρηση για οποιοδήποτε σκοπό φωτιάς στην ύπαιθρο

Άρθρο 2 παρ. 2.12 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων

Άρθρο 3 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών

Άρθρο 4 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων

Άρθρο 5 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Καύση βοσκοτόπων

Άρθρο 6 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Εύφλεκτα υλικά ή ουσίες

Τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, ή άχρηστων ειδών ή απορριμμάτων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων.

Άρθρο 7 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

300,00 €

Για δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων

Άρθρο 8 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

500,00 €

Ανθρακοκάμινα, ασβεστοποιία κ.λ. εργαστηριακά συγκροτήματα

Άρθρο 10 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

250,00 €

Κάπνισμα μελισσών

Άρθρο 11 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Άναμμα φωτιάς η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους και ακάλυπτους χώρους

Άρθρο 12 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

150,00 €

Εκτέλεση Θερμών εργασιών σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους

(ηλεκτροσυγκόληση ή κοπή, χρήση φλόγας ή ηλεκτρολογικού τόξου κ.λ.π. )

Άρθρο 13 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

150,00 €

Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.

Άρθρο 2 . παρ. 2.14 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

150,00 €

Όλα τα πρόστιμα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το συντελεστή 1 – 1,5 – 2 – 3, που προκύπτει από τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται ότι το ε λ ά χ ι σ τ ο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι τα διακόσια ευρώ   (200,00 €)  και το μέγιστο, τα πέντε χιλιάδες ευρώ. (5.000,00 €)

  1. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, ήδη, κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, από τις Π.Υ του Νομού Καρδίτσας έχουν επιβληθεί πέντε (05) Διοικητικά πρόστιμα ύψους διακοσίων ευρώ (200,00 €) το καθένα και συγκεκριμένα:

    –  Από την Π.Υ Σοφάδων για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στην Τ.Κ Φίλιας.

    –  Από την Π.Υ Καρδίτσας για φωτιές σε αγροτική περιοχή της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, της  Τ.Κ    

      Αρτεσιανού της Τ.Κ Καρδιτσομάγουλας και σε μελισσοκόμο στην Τ.Κ Ξυνονερίου για   

      φωτιά  σε χορτολιβαδική έκταση.

                                                                                                                Για την ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Το Γραφείο Τύπου και Ενημέρωσης

Περισσότερα Εδω

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Δημοφιλή

Κάντε εγγραφή στο
νέο μας κανάλι!

Δείτε Δελτία Ειδήσεων - Εκπομπές - Ρεπορτάζ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ!
Ολα τα βίντεο απο το μεγαλυτερο καναλι της Θεσσαλίας
close-link
Click Me