Connect with us

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Δημοπρατείται το έργο «ενεργειακής αναβάθμισης Γενικού Λυκείου – Γυμνασίου Μαγούλας»

Published

on

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Προχωράει με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός της Δημοτικής αρχής του Δήμου Μουζακίου για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών συγκροτημάτων στην πόλη και στις Τοπικές Κοινότητες.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Το νέο έργο αφορά στο κτίριο όπου στεγάζονται τα Γενικό Λύκειο – Γυμνάσιο στην Τ.Κ. Μαγούλας.

Ο Δήμος Μουζακίου προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Λυκείου – Γυμνασίου Μαγούλας», συνολικού προϋπολογισμού 935.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύληςwww.promitheus.gov.gr, με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 184793/2021, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου:www.mouzaki.gr. (Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Σπανός Αθανάσιος, τηλ.: 2445350124).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2017 – 2020.

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η Microsoft υπέγραψαν συμφωνητικό συνεργασίας

Published

on

By

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιοκαι η Microsoftανακοίνωσαν την υπογραφή νέας συνεργασίας, η οποία βασίζεται σε κοινούς στόχους, ενώ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ευθυγραμμίσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων με αυτές της εκπαιδευτικής κοινότητας, να στηρίξει την απασχόληση και να προετοιμάσει την επόμενη γενιά φοιτητών για να ανταπεξέλθει στην ταχέως αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η συμφωνία ορίζει ένα σύνολο αρχών και προτεραιοτήτων για την εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση των φοιτητών. Και οι δύο οργανισμοί δεσμεύονται να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία της Microsoft για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που προωθεί τη μάθηση, την έρευνα και την καινοτομία, διευκολύνοντας τους φοιτητές και ενισχύοντας τις ψηφιακές και τεχνικές τους δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα καθιστά το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ως έναν από τους πρωταγωνιστές στην εκπαίδευση.

Η συμφωνία προσφέρει εκπαιδευτικές ευκαιρίεςστους φοιτητές, ενώ καλύπτει τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες για σταδιοδρομία σε διάφορους κλάδους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προετοιμασία τους για αναδυόμενους ρόλους εργασίας, που σχετίζονται με το cloud, την ανάπτυξη λογισμικού, τη διαχείριση δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.Με περισσότερες από 149 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις νέες τεχνολογίες που αναμένεται να δημιουργηθούν παγκοσμίως τα επόμενα πέντε χρόνια, η συμφωνία αυτή έχει επίσης μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η Χριστίνα Λεϊμονή, Διευθύντρια Marketing&Operations της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Είμαστε υπερήφανοι για τη στρατηγική συνεργασία που υπογράφουμε σήμερα με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με στόχο την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού του οικοσυστήματος. Προσβλέπουμε σε ευκαιρίες συνεργασίας και κοινής δράσης, με ευέλικτες διαδρομές μάθησης και πρόσβαση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα ενδυναμώσουν καθηγητές και φοιτητές και θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τις γνώσεις για να επιτύχουν περισσότερα στην ψηφιακή οικονομία. Ελπίζουμε αύτη να είναι η πρώτη από πολλές επόμενες συνεργασίες με πανεπιστήμια της χώρας ώστε να συμβάλουμε ουσιαστικά στο ταξίδι προετοιμασίας κάθε νέου προς τον νέο ψηφιακό κόσμο εργασίας».

Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει πρόσβαση σε καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικά της Microsoft, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να βελτιωθούν στησυνεργασία, την επικοινωνία, τη δημιουργικότητακαι την κριτικήσκέψη.Επιπλέον, παρέχει πρόσβαση σε παγκοσμίως αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις του κλάδου, καθώς και σε φοιτητικές κοινότητες, ενώ περιλαμβάνει και τη συμμετοχή σε παγκόσμιους διαγωνισμούς τεχνολογίας.

Οιειδικέςπιστοποιήσειςπεριλαμβάνουν, μεταξύάλλων,ταπρογράμματα:Linked IN Learning, Azure for Students, Azure Lab Services, GitHub, AI Business School, MS Learn, Industry Certifications, Teams Learning App, Learn LTI, MSLE(I), MS Imagine Academy Skills Benefit, Imagine Cup (ICJr.), MOS Championships.

Για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η συνεργασία με έναν παγκόσμιο ηγέτη στον κλάδο της τεχνολογίας αποτελεί κλειδί για την επίτευξη της εκπαιδευτικής του αποστολής και των στόχων του.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Microsoft, την κορυφαία εταιρία τεχνολογικών λύσεων παγκοσμίως. Επενδύοντας διαχρονικά στη γνώση, τη μάθηση και την ενίσχυση των φοιτητών μας με εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους που συμβάλλουν σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, είμαστε σίγουροι πως η συνεργασία αυτή θα αναβαθμίσει την εκπαιδευτική τους εμπειρία και θα εμπλουτίσει τις επαγγελματικές τους επιλογές. Αξιοποιώντας την 40χρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παραμένουμε το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, εφοδιάζοντας τους νέους με τις κατάλληλες δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Η Microsoft αποτελεί σημαντικό αρωγό σε αυτή μας την προσπάθεια, όχι μόνο γιατί ενισχύει τις ψηφιακές και τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών μας, αλλά και επειδή δημιουργεί έναν σημαντικό πυλώνα στήριξης της εκπαιδευτικής μας λειτουργίας, μέσα από την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Μουχταρόπουλος, Dean of DigitalLearning&EdTech, Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Δείτε το σχετικό videoεδώ.

Λίγα λόγια για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο:

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με ιστορία από το 1982, διαθέτει 12 Ακαδημαϊκές Σχολές, 8 υπερσύγχρονα campuses[σε Αθήνα, Μαρούσι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Λάρισα και Πάτρα], 30 πιστοποιήσεις από διεθνείς φορείς και οργανισμούς και προσφέρει περισσότερα από 70 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά, σε συνεργασία με 7κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια.Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων–μεταξύ των οποίων η Πληροφορική και η Διοίκηση Επιχειρήσεων– και οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επιπλέον, πρόκειται για το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα, που είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων CompostelaGroup of Universities. Η ιδιότητα μέλους στο εν λόγω δίκτυο προσφέρει διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση και δικτύωση με κορυφαία Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερα στο: www.mitropolitiko.edu.gr

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στη Δρακότρυπα

Published

on

By

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται αυτές τις ημέρες από το Δήμο Μουζακίου, εργασίες τσιμεντοστρώσεων και ασφαλτόστρωσης δρόμων στην Τοπική Κοινότητα Δρακότρυπας.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σε επιτόπια αυτοψία προέβη ο Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης με τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ. Σεραφείμ Κωστάκη, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον ανάδοχο για την πορεία των παρεμβάσεων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 100.000 ευρώ και προβλέπει τα εξής:.
1. Θέση «Άγιος Ιωάννης»: Εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης μήκους 400,00 μέτρων και πλάτος 3,50 μέτρων.
2. Θέση «Δημοτικό σχολείο προς «Νικαγιά»: Εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης μήκους 250 μέτρων, πλάτους από 3,50 μέτρων.
3. Θέση «Προς Χαρίση»: Εργασίες κατασκευής τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 0,17 μέτρων, μήκους 40 μέτρων, πλάτους 3,50 μέτρων, οπλισμένη με δομικό πλέγμα Β500C οπής 0,10Χ0,10 μέτρα.
4. Θέση «Σπάθες»: Εργασίες κατασκευής τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 0,17 μέτρων, μήκους 200 μέτρων, πλάτους 3,20 μέτρων, οπλισμένη με δομικό πλέγμα Β500C οπής 0,10Χ0,10 μέτρα.
5. Θέση «προς Μάρμαρο»: Εργασίες κατασκευής ασφαλτόστρωσης μήκους 400 μέτρων, πλάτους 3,50 μέτρων.
Οι εργασίες εκτελούνται σε οδικά τμήματα τα οποία είτε είναι ασφαλτοστρωμένα η τσιμεντοστρωμένα αλλά κατεστραμμένα από έντονα καιρικά φαινόμενα, είτε σε χωματόδρομους.


ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Σε δήλωσή του αμέσως μετά την επίσκεψη στη Δρακότρυπα, ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θ. Στάθης επισήμανε: « Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δημοτών μας, η δυναμική διεκδίκηση πόρων από την κεντρική διοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και η ανάπτυξη επωφελών συνεργειών σε τοπικό επίπεδο, αποτελούν πρωταρχικές επιδιώξεις για τη δημοτική Διοίκησή μας. Οι παρεμβάσεις που γίνονται αυτή την περίοδο στη Δρακότρυπα, είναι απτή απόδειξη ότι οι προσπάθειές μας έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος φυσικά των συνδημοτών μας. Εκφράζω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς τη «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δρακότρυπας, στo Τοπικό Συμβούλιο και σε όλους τους συντελεστές που βοήθησαν καθοριστικά στην υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου. Ο αγώνας μας για την τοπική ανάπτυξη συνεχίζεται».

e-max.it: your social media marketing partner

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Μπείτε στην ομάδα μας στο Discord και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Μπείτε στην ομάδα μας στο Telegram και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Advertisement
Advertisement

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.
COVER STORY4 ημέρες ago

Στην παραλία Κεχρια Σκιαθου ο Σακης Ρουβάς

ΜΑΓΝΗΣΙΑ7 ημέρες ago

Σοκ στον Βόλο- Σκοτώθηκε 14χρονο κορίτσι -Έπεσε στο μπάνιο του σπιτιού της

ΜΑΓΝΗΣΙΑ7 ημέρες ago

Πέθανε ο 53χρονος Κωνσταντίνος Ντάκης από Βόλο

ΜΑΓΝΗΣΙΑ5 ημέρες ago

50χρονη από Πτελεό είπε ψέματα και ..αναστάτωσε ολόκληρο χωριό!

ΜΑΓΝΗΣΙΑ2 ημέρες ago

Βόλος-Πέθανε ο Δημήτρης Πανανός σε ηλικία 72 ετών.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ6 ημέρες ago

Πέθανε ο έμπορος αυτοκινήτων Γιάννης Μέκκας από τον Βόλο

ΜΑΓΝΗΣΙΑ2 ημέρες ago

Ο Αντωνης Ρεμος στην Σκιαθο απολαμβάνει τις διακοπές του

ΜΑΓΝΗΣΙΑ5 ημέρες ago

Στα δικαστήρια Βόλου συνοδεία αστυνομικών οδηγήθηκε για τρίτη φορά σε δύο εβδομάδες 29χρονος

ΜΑΓΝΗΣΙΑ6 ημέρες ago

Αυτός είναι ο Bολιώτης προπονητής kick boxing που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 15χρονης μαθήτριάς του

ΜΑΓΝΗΣΙΑ4 ημέρες ago

Ο Αντωνης Ρέμος απόλαυσε το μπάνιο του στην Μηλινα

Δημοφιλή