Connect with us

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων διδακτόρων από το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Published

on

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Για το Χειμερινό Εξάμηνο του Α.Ε. 2021-2022

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 49/2.6.2021 (θέμα 3ο) απόφαση της Συνέλευσής του, προκηρύσσει δέκα (10) νέες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά πεδία / θέματα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ:
1. Κυκλική βιο-οικονομία των δασών – περιφερειακή ανάπτυξη και διακυβέρνηση (Forest-based circular Bio-Economy – regional development and Governance) (Εισηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία).
2. Πράσινη επιχειρηματικότητα, πράσινες δημόσιες συμβάσεις και βιώσιμη διαχείριση περιβάλλοντος (Εισηγητής: Τρίγκας Μάριος).
3. Αποκατάσταση και μέθοδοι συντήρησης ξύλινων σκαφών πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Εισηγητής: Σκαρβέλης Μιχαήλ)
4. Ψηφιοποίηση και Πρωτοτυποποίηση με προηγμένες τεχνολογίες (Εισηγητής: Κεχαγιάς Ιωάννης).
5. Βελτιστοποίηση και μοντελοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων κατασκευασμένων από υβριδικές τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής και κατεργασίες αποβολής υλικού (Εισηγητής: Κεχαγιάς Ιωάννης).
6. Καινοτόμες βιωματικές προσεγγίσεις στα δασικά οικοσυστήματα ως παράγοντες οικοδόμησης της βιωσιμότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Εισηγητής: Ασπρίδης Γεώργιος).
7. Επιρροή οδικού δικτύου στις χρήσεις και αξίες του περιβάλλοντος χώρου (Εισηγητής: Παπαγεωργίου Γρηγόριος).
8. Διαχείριση οδικών υποδομών (Εισηγητής: Παπαγεωργίου Γρηγόριος).
9. Κατανεμημένη Νοημοσύνη και Εφαρμογές στην Επιστήμη Δεδομένων (Εισηγητής: Καραγεώργος Αντώνιος).
10. Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Συλλογική Νοημοσύνη (Εισηγητής: Καραγεώργος Αντώνιος).

Υποβολή αιτήσεων για την έναρξη της διατριβής από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022: έως 10 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε φάκελο υποψηφιότητας και είναι τα εξής:
1. Έντυπη συμπληρωμένη αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στη διεύθυνση
http://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2021/06/AITHSH_DIDAKTORIKON_FWSD_2021.docx
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, όπου αναπτύσσεται η πρόταση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής με πληρότητα, και συμπεριλαμβάνει τα εξής:
• ελληνικό και αγγλικό τίτλο,
• λέξεις κλειδιά,
• συνοπτική περιγραφή (200-400 λέξεις),
• βασικό σκοπό – ερευνητικά ερωτήματα (200-400 λέξεις),
• ανασκόπηση βιβλιογραφίας (300-600 λέξεις),
• μεθοδολογία έρευνας (400-600 λέξεις),
• βιβλιογραφικές αναφορές,
• αιτιολόγηση πρωτοτυπίας της έρευνας και καταλληλόλητα υλοποίησής της στο Τμήμα ΔΕΞΥΣ.
4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επικυρωμένο, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 και με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
6. Πιστοποιητικά αναλυτικών βαθμολογιών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
7. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/14.4.2020 (θέμα 4ο) της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
α) Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003,
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της ξένης γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο,
γ) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και φιλολογίας ή πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
δ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
ε) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
9. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
H επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον πληρούν τις παραπάνω συνθήκες, γίνεται με συνεκτίμηση των εξής βασικών και συμπληρωματικών κριτηρίων.

Βασικά Κριτήρια:
• Συνάφεια του πτυχίου με τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
• Συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος με τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
• Γενικός βαθμός του πτυχίου (απαιτείται τουλάχιστον «έξι και μισό» (6,50)). Ασχέτως βαθμού πτυχίου μπορούν να γίνουν δεκτοί: α) υποψήφιοι με πενταετή τουλάχιστον ερευνητική δραστηριότητα που τεκμηριώνεται με πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και ανάλογο ερευνητικό έργο με συνάφεια με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, β) Υπότροφοι του IKY ή άλλων Οργανισμών που χορηγούν υποτροφία κατόπιν εξετάσεων ή αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/14.4.2020 (θέμα 3ο) της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, “Στον υπολογισμό της ερευνητικής δραστηριότητας σταθμίζονται: ένα έτος για κάθε έτος σπουδών συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου, και ένα έτος για κάθε δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Στον παραπάνω χρόνο προστίθεται και ο χρόνος δραστηριότητας που προκύπτει από αποδεικτικά συμμετοχής σε λοιπά ερευνητικά έργα ή αποδεικτικά τεκμηριωμένης ερευνητικής επαγγελματικής απασχόλησης”.
• Γενικός βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος (απαιτείται τουλάχιστον 7,00).
Συμπληρωματικά Κριτήρια:
• Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές.
• Υποτροφία ή οικονομική κάλυψη (συνεκτιμάται θετικά).
• Στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου που καταδεικνύουν την ερευνητική και επαγγελματική του εμπειρία και καταξίωση.
• Άλλοι τίτλοι σπουδών (Πτυχία).

Ειδικότερα για την αξιολόγηση της κάθε πρότασης η Επιτροπή βαθμολογεί σε κλίμακα 1-5, τα παρακάτω κριτήρια:
• Τίτλος – Εμπεριέχει σημαντικές λέξεις κλειδιά που προσδιορίζουν το επιστημονικό πεδίο της πρότασης;
• Αιτιολόγηση πρωτοτυπίας.
• Ξεκάθαρη τοποθέτηση του ερευνητικού προβλήματος – Το κενό που έρχεται η έρευνα να καλύψει (συσχέτιση με προηγούμενες έρευνες).
• Σαφήνεια των ερευνητικών ερωτημάτων.
• Στόχοι (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί).
• Ικανοποιητική περιγραφή της γενικής επιστημονικής περιοχής και των επιμέρους περιοχών στις οποίες εμπίπτει η προτεινόμενη έρευνα. Ικανοποιητική αναφορά των βασικών εννοιών για την έρευνα.
• Επισκόπηση βιβλιογραφίας – Να γίνεται εμφανής η αρκετά καλή γνώση του συγκεκριμένου πεδίου με σύγχρονες αναφορές προηγούμενων προσπαθειών στο αντικείμενο έρευνας. Έλεγχος συνάφειας–καταλληλόλητας της αναφερόμενης βιβλιογραφίας.
• Μέθοδοι έρευνας – Αναφορά της προτεινόμενης μορφής έρευνας και αιτιολόγηση της χρήσης της.
• Προσδοκόμενα αποτελέσματα – Συνεισφορά στην ερευνητική περιοχή της μελέτης – Παρουσίαση της επιθυμητής συμβολής στο ερευνητικό πρόβλημα για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης στο συγκεκριμένο τομέα.
• Ποιότητα γραφής – Ξεκάθαρη και επαγγελματική παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης (η λογοκλοπή να μην ξεπερνά το 20% στο Turnitin). Αναφέρεται σε σύνταξη, γραμματική, ποιότητα γραπτού λόγου.
• Πλάνο και χρονοδιάγραμμα της έρευνας.
• Συνολική εικόνα της πρότασης: ύπαρξη εξώφυλλου, περιεχομένων, περίληψης, διαχωρισμός ενοτήτων (ή σταματάει εδώ ή περιγράφουμε πλήρως τα στοιχεία της συνολικής εικόνας της πρότασης).
• Βαθμός σημαντικότητας της ερευνητικής πρότασης (κατά τον αξιολογητή).
• Αναφορά περιορισμών της έρευνας.
Για την αξιολόγηση της συνέντευξης του κάθε υποψηφίου/ας η Επιτροπή βαθμολογεί σε κλίμακα 1-5, τα παρακάτω κριτήρια:
• Παρουσίαση του έργου του/της
• Επιστημονική κατάρτιση σχετικά με το αντικείμενο του ΔΕΞΥΣ
• Επιστημονική κατάρτιση σχετικά με το αντικείμενο της πρότασης
• Διατύπωση απαντήσεων
• Επικοινωνία
• Κίνητρα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
• Διαθεσιμότητα προσφοράς στο εκπαιδευτικό & ερευνητικό έργο του ΔΕΞΥΣ
• Διαθεσιμότητα φυσικής παρουσίας στο ΔΕΞΥΣ
Για περισσότερες λεπτομέρειες της διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΦΕΚ 4259/20.11.2019, τεύχος Β’) http://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2020/03/FEK_Kanonismou_didaktorikwn_spoudwn_DEXYS.pdf
Σημειώνεται ότι ο φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Β. Γρίβα 11-13, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ με την ένδειξη: «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής».
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα: 24410-64730, 24410-64750 & 24410-64732.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Υποτονική η κίνηση στην αγορά της Λάρισας με… γεμάτες τις καφετερίες

Published

on

By

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Τις… παραλίες φαίνεται ότι επέλεξαν σήμερα οι Λαρισαίοι, καθώς η κίνηση στην αγορά της πόλης το μεσημέρι του Σαββάτου να είναι σχετικά υποτονική, με την ζέστη και τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν για την εποχή να αποτελούν ισχυρό σύμμαχο για τα παράλια του νομού και όχι για τα εμπορικά καταστήματα.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Παρ’ όλα αυτά, οι καφετέριες της πόλης είναι σχετικά γεμάτες με τους Λαρισαίους να απολαμβάνουν το μεσημεριανό τους καφεδάκι εν μέσω του μίνι καύσωνα.

Δείτε το φωτορεπορτάζ του onlarissa.gr:

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Το Δ.Σ. του Σωματείου ΕΚΑΒ -ΘΕΣ/ΛΙΑΣ στον Δήμαρχο Πύλης

Published

on

By

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Το Δ.Σ. του Σωματείου ΕΚΑΒ -ΘΕΣ/ΛΙΑΣ στον Δήμαρχο Πύλης Κωνσταντίνο Μαράβα

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μία ενδιαφέρουσα συνάντηση εθιμοτυπικού χαρακτήρα είχε στις 13.00 την Παρασκευή 27 Μαΐου, είχε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας με το Δ.Σ. του Σωματείου ΕΚΑΒ Θεσ/λίας στο Δημαρχείο Πύλης όπου συζητήθηκε η λειτουργία του τοπικού ΕΚΑΒ, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον κ. Μαράβα να δηλώνει την συμπαράσταση του Δήμου Πύλης στο ιερό έργο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Πύλης, στην υπηρεσία του Ανθρώπων της περιοχής.


Επίσης στο τραπέζι της κουβέντας τέθηκε η διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευση ομάδας πολιτών για πρώτες Βοήθειες προς τους συνανθρώπους τους που τυχόν θα αντιπετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας, με την μέθοδο ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευστική -Αναζωογόνηση).
Επίσης τονίστηκε η προμήθεια όσο πιο πολλών Απινιδωτών σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης.


Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας , η Αντιδήμαρχος Υγείας κ. Χαρά Καλιώρα, ο Δ/ντής του ΕΚΑΒ -Θες/λίας κ. Κων/νος Σταμνάς, ο Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ -Θες/λίας κ. Ιωάννης Γούλας ο Αντ/δρος κ, Χάρης Καραμπέρης, η Γ. Γραμματέας κ. Βιβή Σαράφη.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading
Advertisement

Μπείτε στην ομάδα μας στο Discord και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Μπείτε στην ομάδα μας στο Telegram και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Advertisement
Advertisement

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.
VIDEO1 λεπτό ago

Λάρισα: Στα ύψη η τιμή της βενζίνης

ΕΛΛΑΔΑ3 λεπτά ago

Ρόδος: Πεδίο μάχης το Φαληράκι – Πλακώθηκαν στο ξύλο και έγιναν ένα κουβάρι μπροστά σε περαστικούς

ΚΟΣΜΟΣ12 λεπτά ago

Βρετανία: Η easyJet πρόκειται να ακυρώσει περισσότερες από 200 πτήσεις, μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες

VIDEO21 λεπτά ago

Λάρισα: Αγρότες σε απόγνωση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ22 λεπτά ago

Δένδιας: Ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν εξαντλείται μόνο εναντίον της Ελλάδας – Το μήνυμα σε ΝΑΤΟ και ΕΕ

ΕΛΛΑΔΑ23 λεπτά ago

Αρπαγή 6χρονου: «Πήρα το παιδί γιατί η μητέρα δεν το πήγαινε στο γιατρό» λέει ο πατέρας του μικρού Ράινερ

ΚΟΣΜΟΣ31 λεπτά ago

ΗΠΑ: Ένοπλη περαστική σκότωσε άνδρα που άνοιξε πυρ σε πάρτι

VIDEO40 λεπτά ago

Λάρισα: Εντυπωσιακή παράσταση από το σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών

ΕΛΛΑΔΑ42 λεπτά ago

Κοροναϊός: Στα 3.190 τα νέα κρούσματα, 9 νεκροί και 134 διασωληνωμένοι

ΚΟΣΜΟΣ50 λεπτά ago

Ουγγαρία: Φθηνή βενζίνη μόνο για… ημεδαπούς

Δημοφιλή